Koninklijke Kring  Mars & Mercurius

Cercle Royal  Mars & Mercure

MAAK KENNIS MET MARS EN MERCURIUS

De vereniging “Mars en Mercurius” biedt een regionaal, nationaal en internationaal netwerk waarbinnen respect, vriendschap en onderling vertrouwen de uitgangspunten zijn.

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog ontstond er een spontane beweging van wederzijdse hulp en bijstand tussen de officieren, die na hun opdracht in een totaal ontwricht sociaaleconomisch leven terechtkwamen. Deze beweging groeide gestadig uit tot een operationeel netwerk en werd in 1926 gesticht als de vzw “Groupement Industriel & Commercial des Ex-Officiers”. De benaming veranderde nadien, maar het doel bleef hetzelfde.

De Kring groeide uit met regionale clubs in de provincies. In juli 1951 kreeg onze vereniging de titel “Koninklijke vereniging” aangevuld met de “Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning”. De huidige naam is: “Koninklijke Kring Mars & Mercurius, onder de Hoge Bescherming van Z.M. de Koning”.

De bewuste keuze van de beide Romeinse goden Mars en Mercurius, in de actuele naam symboliseert de essentie van onze vereniging: de cohesie en de interactie tussen het militaire en het zakenleven. Het is de rode draad doorheen al onze activiteiten en structuren.

De eerste internationale gesprekken startten in 1957 en leidden in 1992 tot de oprichting van Mars & Mercurius Europa. Via een aantal van onze bestuursleden is Mars & Mercurius België hierin een drijvende kracht.

Door de opschorting van de verplichte legerdienst, in januari 1993, werd een belangrijke bron van instroom van Mercurius leden – als reserveofficieren – drooggelegd. Om de oorspronkelijke doelstellingen en het unieke evenwicht tussen Mars en Mercurius te behouden werd beslist het lidmaatschap open te stellen voor kandidaten zonder achtergrond van militair officier, maar met een verantwoordelijke of leidinggevende functie in het sociaaleconomisch leven. Het respect voor de ethische waarden van de officieren blijft onverminderd behouden. Van de Mercurius-leden wordt expliciet verwacht dat zij zich in deze waarden thuis voelen en ze in de praktijk naleven.

Een belangrijke recente evolutie was het ontstaan van de “nieuwe Reserve” bij de FOD Defensie. Personen met een functie in het burgerleven kunnen vandaag de dag deeltijdse militaire functies opnemen. Zij zijn hartelijk welkom als lid van Mars & Mercurius. In onze gediversifieerde vereniging komen zij op een vriendschappelijke wijze in contact met ervaren leden, zowel van Mars als van Mercurius origine. Netwerking is één van de voornaamste middelen van de Kring om onze doelstellingen te bereiken.

Interesse om mee te werken in onze vereniging? Klik hier om kennis te maken met onze structuur en werking. Kijk ook even op het tabblad “Lid worden” voor meer info over het lidmaatschap.

DECOUVREZ MARS ET MERCURE

L’association « Mars et Mercure » offre un réseau régional, national et international dans lequel le respect, l’amitié et la confiance mutuelle sont les points de départ.

Dans les années qui suivirent la Première Guerre mondiale, un mouvement spontané d’entraide et d’assistance naquit entre les officiers qui, après leur démobilisation, se retrouvèrent face à une vie socio-économique totalement bouleversée. Ce mouvement s’est progressivement développé en un réseau opérationnel et a été officialisé, en 1926en tant qu’asbl “Groupement Industriel & Commercial des Ex-Officiers”. Le nom a changé, par la suite, mais le but est resté le même.

Le Cercle a essaimé avec la création de clubs régionaux dans les provinces. En juillet 1951, notre association reçoit le titre de « Société Royale » complété par le « Haut Patronage de S. M. le Roi ». Le nom actuel est : « Cercle Royal Mars & Mercure, sous le Haut Patronage de S.M. le Roi ».

Le choix conscient des deux dieux romains Mars et Mercure, dans le nom, symbolise l’essence de notre association : la cohésion et l’interaction entre la vie militaire et la vie des affaires. C’est le fil conducteur de toutes nos activités et structures.

Les premiers pourparlers au niveau international ont débuté en 1957 et ont conduit à la création de Mars & Mercure Europe en 1992. Mars & Mercure Belgique y joue un rôle moteur, à travers plusieurs membres de notre conseil d’administration.

La suspension du service militaire obligatoire en janvier 1993 a tari une importante source de recrutement de membres Mercure  – en tant qu’officiers de réserve. Afin de préserver les objectifs initiaux et l’équilibre unique entre Mars et Mercure, il a été décidé d’ouvrir l’adhésion aux candidats sans formation d’officier militaire mais avec un poste à responsabilité ou de leadership dans la vie socio-économique. Le respect des Valeurs éthiques des officiers reste intact. Il est explicitement attendu des membres Mercure qu’ils se sentent chez eux dans ce cadre de valeurs et qu’ils s’y conforment dans la pratique.

Une évolution récente importante a été la création de la nouvelle Réserve de Défense. Aujourd’hui, les personnes exerçant des fonctions civiles peuvent occuper des postes militaires à temps partiel. Ils sont chaleureusement accueillis en tant que membres de Mars & Mercure. Dans notre association diversifiée, ils entrent en contact de manière amicale avec des membres expérimentés, à la fois d’origine Mars et d’origine Mercure. Le réseautage est l’un des principaux objectifs.

Intéressé à rejoindre notre association ? Cliquez ici pour vous familiariser avec notre structure et notre fonctionnement. Consultez également l’onglet “Devenir membre” pour plus d’informations sur l’adhésion.

MISSION STATEMENT

De Kring Mars & Mercurius is een uniek forum
dat officieren, ondernemers en leidinggevenden
verenigt binnen een waardenkader
dat inspireert tot ethisch leiderschap
 en dat zich beroept op competentie en ervaring.

  Onze missie

De missie van  de Kring is een socio-professioneel netwerk te vormen waarvan de leden zich ten dienste van elkaar en van de samenleving stellen en waarbinnen elk lid aangezet wordt om volgens zijn mogelijkheden bij te dragen tot de werking van de Kring, door zijn kennis, ervaring, competentie en expertise in uiteenlopende domeinen ter beschikking te stellen voor de verwezenlijking van de doelstellingen. 

Onze doelstellingen

In een geest van trouw aan Vorst en Vaderland en in wederzijdse verstandhouding en respect stelt de Kring zich tot doel:

 • de banden van vriendschap, kameraadschap en solidariteit tussen de leden te ontwikkelen;
 • de onderlinge steun en solidariteit op beroepsvlak onder de leden te bevorderen;
 • de uitbouw van professionele netwerken onder en door de leden te stimuleren;
 • de morele waarden, het leiderschap en het ondernemerschap onder de leden uit te dragen;
 • de uitstraling van de Kring te bevorderen;
 • de banden tussen Defensie en de Natie te versterken;
 • een maatschappelijk verantwoord burgerschap te bewerkstelligen, dat steunt op respect voor de Instellingen en een sterk historisch bewustzijn;
 • de verstandhouding, de verdraagzaamheid en de eendracht onder de diverse Gemeenschappen in België te bevorderen;
 • de Europese gedachte te ondersteunen;

 Onze aanpak

De Kring is een vereniging die:

 • leidinggevende vertegenwoordigers uit het zakenleven, de vrije beroepen, de overheidsdiensten, Defensie en de veiligheidsdiensten samenbrengt;
 • actieve mensen verzamelt die, zonder onderscheid tussen ras, geloof en politieke overtuiging, in vriendschap en wederzijds begrip elkaar leren kennen, steunen en helpen bij de ontwikkeling van diverse sociale, zakelijke en professionele projecten;
 • een aantrekkelijk en inspirerend netwerk aanbiedt voor de verwezenlijking van elk innoverend en humanitair programma, waarbij een grote persoonlijke inzet van alle leden verwacht wordt, door het ter beschikking stellen van al hun (vak)kennis en ervaring in organisatie en leiding geven; 

De Kring streeft zijn doelstellingen na door het organiseren van activiteiten rond:

 • de vorming en zelfontplooiing van de leden;
 • het debat inzake defensie en veiligheid;
 • economische vraagstukken;
 • maatschappelijke uitdagingen;

Onze waarden

 • wij stellen rechtschapenheid, wederzijds respect en verantwoordelijkheidszin centraal;
 • wij onderhouden een uitstekende verstandhouding met al onze leden en partners;
 • wij doen aan transparante communicatie met het oog op een open en constructieve dialoog
 • wij zijn gemotiveerd en loyaal;
 • wij evalueren permanent onze doelstellingen in een snel veranderende wereld en sturen bij waar nodig;

DECLARATION DE MISSION

Le Cercle Mars & Mercure est un lieu de rencontre unique,  qui rassemble des officiers, des entrepreneurs et des dirigeants, au sein d’un cadre de valeurs inspirant un leadership éthique
et reposant sur la compétence et l’expérience
.

 Notre mission

La mission du Cercle est de former un réseau socio-professionnel, dont les membres se mettent au service les uns des autres et de la société et au sein duquel chaque membre est encouragé à contribuer, selon ses possibilités, au fonctionnement du Cercle, en mettant à disposition ses connaissances, ses compétences et son expérience dans divers domaines, ceci en vue de la réalisation des objectifs du Cercle.

Nos objectifs

Le Cercle se fixe les objectifs suivants, dans un esprit de fidélité au Souverain et à la Patrie, dans la compréhension mutuelle et le respect réciproque :

 • développer entre les membres les liens d’amitié, de camaraderie et de solidarité;
 • promouvoir entre les membres le soutien mutuel et la solidarité sur le plan professionnel;
 • encourager les membres à développer entre eux des réseaux professionnels;
 • promouvoir parmi les membres les valeurs morales, l’esprit de leadership et d’entrepreneuriat;
 • promouvoir la visibilité du Cercle ;
 • renforcer les liens entre la Défense et la Nation ;
 • promouvoir une citoyenneté socialement responsable, fondée sur le respect des institutions et une solide conscience historique;
 • promouvoir la compréhension, la tolérance et l’unité entre les différentes communautés en Belgique.
 • soutenir l’Idée européenne ;

Notre approche

Le Cercle est une association qui :

 • rassemble des dirigeants du monde des affaires, des professions libérales, des services publics, de la Défense et des services de sécurité;
 • réunit des individus actifs qui, sans distinction de race, de religion ou d’orientation politique, apprennent à se connaître, dans un climat d’amitié et de compréhension mutuelle, se soutiennent et s’entraident en développant divers projets sociaux, professionnels et commerciaux;
 • propose un réseau attrayant et inspirant pour la réalisation de chaque programme novateur et humanitaire, attendant une forte implication personnelle de tous ses membres, qui sont invités à mettre à disposition leurs connaissances (professionnelles) et leur expérience en organisation et gouvernance ;

Le Cercle poursuit ses objectifs en organisant des activités liées:

 • à la formation et au développement personnel des membres ;
 • aux questions de défense et de sécurité ;
 • aux problématiques économiques ;
 • aux défis sociaux ;

Nos valeurs

 • nous privilégions l’intégrité, le respect mutuel et le sens des responsabilités ;
 • nous entretenons d’excellentes relations avec tous nos membres et partenaires ;
 • nous menons un dialogue ouvert et constructif, grâce à une communication transparente, tant interne qu’externe ;
 • nous sommes motivés et loyaux ;
 • dans un monde en évolution constante, nous évaluons en permanence nos objectifs et, en cas de nécessité, nous apportons les ajustements qui s’imposent ;

Jong van hart – Rijk aan ervaring

Jeune d’esprit– Riche d’experience