Koninklijke Kring  Mars & Mercurius

Cercle Royal  Mars & Mercure

DE STRATEGISCHE WERKGROEP

In een snel veranderende wereld moeten wij onszelf als vereniging in vraag durven te stellen en de toekomst vakkundig voorbereiden. We willen met vertrouwen naar de toekomst kijken.  Daarom werd, in overleg met het nationaal bestuursorgaan, een werkgroep in het leven geroepen, die de strategische doelstellingen van onze vereniging bestudeert en daarover adviezen formuleert. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van lokale clubs en leden van het nationaal bureau. Hij komt elke maand bijeen om een ​​concreet plan voor de toekomst te ontwikkelen in een geest van openheid.

Bij de aanvang werden alle clubs maximaal betrokken. Ze namen deel aan een symposium op 1 oktober 2018 in de KMS. Een vijftigtal leden, verdeeld in vijf werkgroepen, hebben nagedacht over de onderstaande onderwerpen :

1-Leden voor Leden
2-Contacten M&M – FOD Defensie
3-M&M en contacten met de economische wereld
4-Interne relaties
5-Marketing van M&M

De strategische werkgroep heeft een prioriteitenlijst opgesteld, voor de waaier van ideeën, die uit de werkgroepen van het symposium kwamen. Bovenaan in die lijst vinden we ‘communicatie en ledenwerving’.

In onze communicatie willen we ons tot verschillende individuen en doelgroepen richten:

– specifieke geïnteresseerde personen
– militaire autoriteiten
– de zakenwereld

De PowerPointpresentatie die, met dit doel voor ogen, zorgvuldig ontwikkeld werd, is onderverdeeld in drie hoofdstukken en is verspreid naar alle lokale clubs.

Hfst. 1  Historiek M&M
Hfst. 2  Voorstelling M&M Nationaal
Hfst. 3  Voorstelling M&M lokale club

Voor ledenwerving, netwerking en bijstand werd een werkgroep opgericht “Leden voor Leden”. Deze focust zowel op een procedure ledenwerving als op het creëren van een platform waarop info en contacten tussen leden kunnen gedeeld worden. Een digitaal platform voor ledenwerving, netwerking en bijstand werd uitgewerkt en is inmiddels actief via een eigen website ( https://www.mars-mercurius.org/ )

Elementen als het belang van het peterschap voor een nieuw lid en het bekendmaken van de competenties en interesses van leden, zullen hun plaats krijgen.

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden de op het symposium aangebrachte ideeën, volgens de hen toegewezen prioriteit, behandeld. De strategische werkgroep brengt verslag uit bij het nationaal bestuursorgaan.

GROUPE DE TRAVAIL STRATEGIQUE

Dans un monde en mutation rapide, nous devons oser nous remettre en question en tant qu’association et préparer l’avenir de manière professionnelle. Nous voulons regarder l’avenir avec confiance. C’est pourquoi, en concertation avec l’organe d’administration nationale, un groupe de travail a été constitué pour étudier les objectifs stratégiques de notre association et formuler des avis à leur sujet. Ce groupe de travail, composé de représentants des clubs locaux, s’est réuni tous les mois pour élaborer un plan concret pour l’avenir dans un esprit d’ouverture. 

Dès le début, tous les clubs ont été impliqués au maximum. Ils ont participé à un grand symposium, le 1er octobre 2018, à l’ERM. Une cinquantaine de membres, répartis en cinq groupes de travail, ont réfléchi aux sujets suivants:

1-Membres pour les Membres
2- Contacts M & M – SPF Défense
3-M & M et contacts avec le monde économique
4-Relations internes
5-Marketing de M & M

Le groupe de travail stratégique a établi une liste de priorités sur base de l’éventail des idées apparues au sein  des groupes de travail du symposium.   Ces groupes de travail ont produit une gamme d’idées que le groupe de travail stratégique a inscrites dans une liste de priorités. En tête de liste, nous trouvons « communication et recrutement des membres ».

Dans notre communication, nous souhaitons nous concentrer sur différents groupes cibles:
– personnes intéressées spécifiques
– autorités militaires
– le monde des affaires

La présentation PowerPoint, soigneusement développée à cet effet, est divisée en trois chapitres et distribuée à tous les clubs locaux.

Chap. 1 Histoire M & M
Chap. 2 Présentation M & M National
Chap. 3 Présentation du club local M & M

En ce qui concerne le recrutement des membres, le réseautage et l’assistance, un groupe de travail “Membres pour membres” a été créé. On met l’accent à la fois sur une procédure de recrutement de membres et sur la création d’une plate-forme sur laquelle des informations et des contacts peuvent être partagés entre les membres. Une plateforme numérique pour le recrutement, le réseautage et l’assistance des membres a été développée et est désormais active. ( https://www.mars-mercurius.org/ )

Des éléments tels que l’importance du parrainage d’un nouveau membre  et l’annonce des compétences des membres auront leur place.

Lors des prochaines réunions mensuelles du groupe de travail stratégique, les idées présentées au symposium seront discutées en priorité. Le groupe de travail stratégique fera rapport à l’organe d’administration.