Koninklijke Kring  Mars & Mercurius

Cercle Royal  Mars & Mercure

Mot du Président
Bericht van Voorzitter

Beste vrienden,

Chers amis,

In de eerste plaats wens ik jullie allen een zalig, aangenaam en gezellig Kerstfeest, alsook een gelukkig, gezond, vreugdevol en succesvol Nieuwjaar. Mag ik hopen dat in 2023 onze ingeslagen weg qua rekrutering en netwerking wordt verdergezet en dat het resultaat van beide initiatieven zijn vruchten zal opleveren.

Avant tout, je vous souhaite à tous et toutes un Noël béni, agréable et chaleureux, ainsi qu’une nouvelle année heureuse, saine, joyeuse et pleine de succès. J’espère que l’année 2023 poursuivra sur la voie tracée en matière de recrutement et de mise en réseau et que les résultats de ces deux initiatives porteront leurs fruits.

Onlangs las ik in een Nederlands tijdschrift “De vereniging Mars en Mercurius is uniek. M&M biedt een nationaal en internationaal netwerk waarbinnen respect, vriendschap en onderling vertrouwen uitgangspunten zijn.

J’ai lu récemment dans un magazine des Pays-Bas : “L’association de Mars et Mercure est unique. M&M offre un réseau national et international au sein duquel le respect, l’amitié et la confiance mutuelle sont des principes de base.”

Dit leunt perfect aan bij onze initiële doelstelling, zijnde, de verbondenheid tussen Defensie en het bedrijfsleven. Leden die meer willen weten over een bepaalde industrie of werkomgeving, vinden binnen M&M wel altijd een lid dat bereid is om hierover van gedachten te wisselen. Keren wij even terug naar de belangrijkste besluiten van het symposium, dat enkele jaren geleden werd gehouden.

Cela s’inscrit parfaitement dans notre objectif initial de connecter la Défense et l’industrie. Les membres qui souhaitent en savoir plus sur un secteur ou un environnement de travail particulier, trouveront toujours un membre de M&M prêt à échanger des points de vue à ce sujet. Revenons un instant sur les principales conclusions du symposium qui s’est tenu il y a quelques années.

  • De fundamentele waarden, die de oprichters van M&M (meer dan 90 jaar geleden) vooropstelden, de doelstellingen en objectieven, genieten bij de actuele leden nog steeds een absolute prioriteit. Onze opdracht is bijgevolg, de band Leger-Natie onderhouden en bevorderen zonder eigen belang na te streven. De afschaffing van de legerdienst verzwakte het contact tussen de burgers en Defensie. Het is nu aan de ‘nieuwe reserve’ om deze draad terug op te nemen.
  • Les valeurs fondamentales, les buts et les objectifs conçus par les fondateurs de M&M (il y a plus de 90 ans) jouissent toujours d’une priorité absolue parmi les membres actuels. Par conséquent, notre mission consiste à maintenir et à promouvoir ce lien Armée-Nation sans recherche d’intérêt personnel. Avec l’abolition du service militaire, le contact entre les citoyens et la Défense s’est affaibli. Il appartient maintenant à la ‘nouvelle réserve’ de reprendre ce fil.
  • Begrip, verdraagzaamheid en verstandhouding tussen de Gemeenschappen kan bevorderd worden door de gemeenschappelijke activiteiten tussen de clubs te intensifiëren.
  • La compréhension, la tolérance et les rapports entre les communautés peuvent être encouragés en intensifiant les relations entre les clubs par le biais d’activités communes.
  • De leden zijn fier over hun lidmaatschap bij M&M en verwachten een nog actievere uitstraling van de Kring. Naast het “wapenbroederschap” is de nood aan geïnformeerd te blijven, over militaire-, economische-, wetenschappelijke- en algemeen culturele vraagstukken, een steeds terugkerende vraag.
  • Les membres sont fiers de leur appartenance à M&M et s’attendent à une visibilité encore plus apparent du Cercle. Outre la “fraternité des armes”, la nécessité de se tenir informé des questions militaires, économiques, scientifiques et de culture générale, est une demande récurrente.

Ook in dit laatste voorwoord wil ik herhalen dat wij allen, ieder lid van Mars en Mercurius, verantwoordelijk zijn om deze doelstellingen te halen. Twee zeer belangrijke actiepunten, uitgewerkt door de Strategische werkgroep en het Bestuursorgaan, kunnen ons hierbij helpen: de rekruteringscampagne en het Platform Leden voor Leden. 

Même dans ce dernier mot, je tiens à répéter que nous tous, chaque membre de Mars et Mercure, sommes responsables de la réalisation de ces objectifs. Deux points d’action très importants élaborés par le ‘Groupe de travail stratégique’ et l’Organe d’administration peuvent nous aider à y parvenir, à savoir : la campagne de recrutement et la plateforme “Membres pour Membres”.

Tijdens mijn bezoeken aan diverse clubs, heb ik met veel genoegen kunnen vaststellen dat jongeren de weg hebben gevonden naar M&M. En wat nog meer bewonderenswaardig is, dat deze nieuwe jongeren onmiddellijk bereid waren andere jonge vrouwen en mannen aan te trekken, om lid te worden van M&M. De boodschap is duidelijk begrepen en wordt door onze clubbesturen nauwkeurig opgevolgd, niet alleen rekruteren maar ook verjongen. Nu rest nog, alle leden te overtuigen om mee te werken aan deze campagne. Ik pleit om bij elke bijeenkomst, uitstap, academische zitting of gezellige maaltijd minstens vijf minuten te besteden om de leden hiervan te overtuigen. Hen hun betrokkenheid te laten aanvoelen om te slagen in ons opzet.

Lors de mes visites dans différents clubs, j’ai été ravi de constater que des jeunes ont trouvé leur chemin vers M&M. Et ce qui est encore plus admirable, c’est que ces nouveaux jeunes étaient immédiatement prêts à attirer d’autres jeunes femmes et hommes, pour rejoindre M&M. Le message a été clairement compris et est suivi de près par les comités de nos clubs, non seulement recruter mais aussi rajeunir. Il faut maintenant convaincre tous les membres de se joindre à cette campagne. Je préconise de consacrer cinq minutes à chaque réunion, sortie, séance académique ou repas convivial pour convaincre les membres. Le conscientiser sur les engagements de nos objectifs.

Gezien dit “voorwoordje van de voorzitter” mijn laatste is, vooraleer de fakkel door te geven aan mijn opvolger, wens ik te besluiten met alle bestuursleden en leden van onze prachtige vereniging Mars en Mercurius van harte te bedanken voor het vertrouwen dat iedereen in mij gesteld heeft, gedurende de vier voorbije jaren. Graag had ik nog meer willen realiseren, maar de lockdownperiode zorgde voor heel wat vertraging in de vooropgestelde planning.

Ce “mot du président” étant le dernier, avant de passer le flambeau à mon successeur, je voudrais conclure en remerciant sincèrement tous les membres des conseils d’administration et les membres de notre merveilleuse association Mars et Mercure pour la confiance que chacun m’a accordée au cours des quatre dernières années. J’aurais voulu faire encore plus mais la période lock down a entraîné de nombreux retards dans la planification initiale.

Beste vrienden, er zit duidelijk toekomst in Mars en Mercurius, wij zijn op de goede weg, ik stel alle vertrouwen in de nieuwe ploeg en hoop uit de grond van mijn hart dat wij de doelstellingen zullen bereiken die wij nastreven.

Het ga jullie goed, geniet van alle mooie samenkomsten in clubverband en blijf geloven in een positieve toekomst.

Chers amis, il y a clairement un avenir pour Mars et Mercure. Nous sommes sur la bonne voie. Je mets toute ma confiance dans la nouvelle équipe et j’espère du fond du cœur que nous atteindrons les objectifs que nous nous sommes fixés.

Je vous souhaite le meilleur, profitez de toutes les rencontres agréables dans le cadre de votre club et continuez à croire en un avenir positif.

Eddy De Bock

                                         Nationaal voorzitter

                                         Président national

Leve Mars en Mercurius

Vive Mars et Mercure